ΕγγραφήForum

ΑναζήτησηsitemapΒοήθεια

 

  Home » Άξονες Προτεραιότητας » 3ος Άξονας Προτεραιότητας

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

 

 

Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000-2006

3ος Άξονας Προτεραιότητας:

Βασικές και κοινωνικές υποδομές. Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων

 

Βασικοί στόχοι του άξονα είναι:

  • Η βελτίωση και επέκταση των βασικών και κοινωνικών υποδομών.

  • Η λειτουργική διασύνδεση των μεγάλων έργων που εκτελούνται από το 2ο ΚΠΣ και όσων προγραμματίζονται από το 3ο.

  • Η προώθηση δικτυώσεων, ιδιαίτερα με την Πρωτεύουσα αλλά και τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

  • Η λειτουργική διασύνδεση τους με τα διευρωπαϊκά δίκτυα.

  • Η ενίσχυση των αναπτυξιακών και κοινωνικών υποδομών των αστικών κέντρων.

  • Η ανάδειξη της Λαμίας σε κόμβο μεταφορών και εμπορίου με την αξιοποίηση της Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, της οδού Αντιρρίου-Θερμοπυλών, του νέου Αεροδρομίου, του ΠΑΘΕ και των προτεινόμενων συνδέσεων Θερμοπυλών – Εγνατίας (Ε65) και Λαμίας – Αγρινίου.

 Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα υλοποιηθεί με τα ακόλουθα μέτρα

Μέτρο 3.1 Ενίσχυση μεταφορών.

Στόχος του μέτρου είναι η αναβάθμιση βασικών οδικών αξόνων περιφερειακής – διαπεριφερειακής σημασίας ,  οι διασυνδέσεις αστικών κέντρων, η βελτίωση – κατασκευή επαρχιακού,  διαδημοτικού – τοπικού δικτύου, ανισόπεδοι κόμβοι διαβάσεις., παρακάμψεις αστικών κέντρων, Σταθμοί μετεπιβίβασης επιβατών, Βελτίωση Λιμένων, Βελτίωση αναβάθμιση σιδηροδρομικού δικτύου, ενίσχυση εξοπλισμού για την οδική ασφάλεια και την μείωση ατυχημάτων, βελτίωση υποδομής εξοπλισμού για τον έλεγχο της ποιότητας των έργων.

Μέτρο 3.2 Ενίσχυση υπηρεσιών υγείας.

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής φροντίδας ώστε να μειωθούν οι μεγάλοι κίνδυνοι για την υγεία, να βελτιωθεί η χρήση των πόρων και να διασφαλισθεί η ισότητα των πολιτών απέναντι στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Οι παρεμβάσεις του μέτρου αφορούν δράσεις που αναφέρονται σε αστικές – ημιαστικές περιοχές

Μέτρο 3.3 Ενίσχυση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Στόχος του μέτρου είναι η αναβάθμιση και επέκταση υποδομών και δικτύων κοινωνικής φροντίδας ώστε να καθιστούν τη πρόνοια κοινωνικά αποδεκτή και λειτουργικά αποτελεσματική στην υποστήριξη των παρεχομένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Μέτρο 3.4 Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού στην Εκπαίδευση.

Στόχος του μέτρου είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της Εκπαίδευσης, έτσι ώστε το Εκπαιδευτικό σύστημα να ανταποκριθεί στις βασικές του ανάγκες και στις ανάγκες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης

Μέτρο 3.5 Χωροταξία – Πολεοδομία

Στόχος του μέτρου είναι η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ως επίσης και ο καθορισμός των χρήσεων γης για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και την ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Μέτρο 3.6 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας.

Στόχος του μέτρου είναι η αναβάθμιση και ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των Αστικών Κέντρων της Περιφέρειας, και η αναβάθμιση του αναπτυξιακού περιβάλλοντος των Αστικών Κέντρων, η  αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών, ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας, για δημιουργία προϋποθέσεων προσέλκυσης ήπιων παραγωγικών/ οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, η βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από τις δράσεις διαμόρφωσης του αστικού και ημιαστικού περιβάλλοντος.

Μέτρο 3.7 Παρεμβάσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε τοπικές ζώνες αστικών και ημιαστικών κέντρων.

Στόχος του μέτρου είναι η  ενδυνάμωση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές με την προώθηση   της απασχόλησης  τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και την κοινωνική ενσωμάτωση. Οι δράσεις του μέτρου θα είναι σε συνέργεια με τις δράσεις των αντίστοιχων μέτρων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Μέτρο 3.8 Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Σκοπός του μέτρου είναι η πολυλειτουργική, διακλαδική σύνδεση και ενίσχυση του επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας, για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση του δημιουργουμένου δικτύου μεταφορών μέσω της στήριξης νέων επιχειρήσεων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφισταμένων ως επίσης και η προώθηση συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης με δράσεις ενίσχυσης και δημιουργίας ιδιωτικών έργων με προτεραιότητα στους κλάδους εμπορίου, υπηρεσιών,  μεταφορών (εφοδιαστικής και στάθμευσης), περιβάλλοντος, ενέργειας κλπ, που θα οδηγήσει στην αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών, και των υπολοίπων περιοχών της Περιφέρειας, για δημιουργία προϋποθέσεων προσέλκυσης ήπιων παραγωγικών/ενεργειακών/ οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων για την βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Μέτρο 3.9 Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας Υποδομών για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο

Στόχος του μέτρου είναι η  προώθηση δράσεων για την έγκαιρη προετοιμασία και εξειδίκευση έργων και ενεργειών που θα περιληφθούν στα Προγράμματα της Δ’ Προγραμματικής περιόδου

 

Ο 3ος άξονας χρηματοδοτείται με 230,662 Εκατ. ΕΥΡΩ (ποσοστό 33,68 % της δημόσιας δαπάνης του ΠΕΠ).

 

 

ΑΞΟΝΕΣ Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

  Τελευταία Νέα
Αρχείο νέων »
  Τρέχουσες Προσκλήσεις
Αρχείο αναδρομικών προσκλήσεων »